» Κεντρική Σελίδα
Εισαγωγή Καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο Στόχοι της ΕΕΣΜ Συνέδρια Ημερίδες Μέλη Περιοδικό IJASS Σύνδεσμοι Γραμματεία της ΕΕΣΜ Νέα Επικοινωνία

 

Διακήρυξη Επιστημονικών Αρχών της
Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών(ΕΕΣΜ)


Αρχή 1η

Α.       Η ΕΕΣΜ είναι εταιρεία επιστημονική μη κερδοσκοπική, της οποίας ο κύριος στόχος είναι να προαγάγει και να διαδίδει τη Συστημική Σκέψη με την ανάπτυξη συστημικών προσεγγίσεων εφαρμόσιμων σε περισσότερα του ενός παραδοσιακά και σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα μέσα από τη χρήση και την ανάπτυξη διεθνώς αποδεκτών μεθόδων, μεθοδολογιών & πολυμεθοδολογιών. Στόχοι επίσης της ΕΕΣΜ είναι : η καθιέρωση του θεσμού του Συστημικού Αναλυτή στην Ελλάδα, στον ακαδημαϊκό χώρο, στους οργανισμούς, στις επιχειρήσεις γενικότερα και να αποβεί η ιδία ως επιστημονική οντότητα χρήσιμη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Β.       Η  Ελληνική Εταρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) προωθεί τη διεπιστημονικότητα μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών κάθε επιστημονικού χώρου και καλεί τους Έλληνες επιστήμονες και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν γενικά την προσέγγιση των συστημάτων να συμπορευθούν μαζί της.


Αρχή 2η

Πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα που εμφανίζονται στους οργανισμούς, σε ευρεία ή σε περιορισμένη κλίμακα, σε ομαδικό ή ακόμη και σε ατομικό επίπεδο, δύνανται να προσδιορισθούν από τα ακόλουθα:

 • Είναι πολύπλοκα, και πολλές φορές δύσκολο να οριστούν με ακρίβεια
 • Αφορούν πολυάριθμους  και πολλές φορές  αντιπαρατιθέμενους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν διαφορετικές ερμηνείες και μη ταυτιζόμενη οπτική θεώρηση
 • Φέρουν το στίγμα προγενέστερων αποτυχημένων προσπαθειών επίλυσής τους
 • Προσκομίζουν επιφανειακές βραχυπρόθεσμες λύσεις αλλά δεν διεισδύουν στην ουσιαστική λύση του προβλήματος η οποία θα επιφέρει και την ίαση
 • Αφορούν συστήματα με σύνθετη δυναμική η οποία δύσκολα γίνεται αντιληπτή
 • Ανθίστανται στις προφανείς διευθετήσεις προκαλώντας για πιο σύνθετες και ολιστικές ρυθμίσεις
 • Αντιμετωπίζονται με λύσεις ενίοτε απρόσιτες στην κοινή διαίσθηση και λογική

Η επίλυση τέτοιων προβλημάτων έχει εμφανείς δυσκολίες ενώ οι συμβατικές και πολλές φορές τετριμμένες μέθοδοι που συνήθως εφαρμόζονται αδυνατούν να προσεγγίσουν την αλήθεια. Η αντιμετώπισή τους δεν επιτυγχάνεται με επιπρόσθετη μονομερή εξειδίκευση αλλά είναι εφικτή μέσα από διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών, η οποία επικοινωνία θα αναδείξει και τις αλληλεπιδράσεις των γνωστικών αντικειμένων. Οι λύσεις που πολλές φορές επιλέγονται διαιωνίζουν τα προβλήματα αναβάλλοντας διαρκώς την επιθετική αντιμετώπισή τους και την εξάλειψή τους. Η προσέγγιση των συστημάτων με τη χρήση συστημικών μεθοδολογιών και πολυμεθοδολογιών για τη ριζική αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι πλέον επιβεβλημένη.


Αρχή 3η

Η ΕΕΣΜ ως επιστημονικός φορέας έχει στόχο της την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή της συστημικής ανάλυσης μέσα από τις εξής οδούς:

 • Επιστημονική μεθοδολογία αναζήτησης της αλήθειας των προβλημάτων αναγόμενη στη σφαίρα του συλλογικού και απεγκλωβιζόμενη από τα στενά όρια των προσωπικών βιωμάτων και θεωρήσεων των εμπλεκομένων στο πρόβλημα μερών
 • Οργανωμένη και συγκροτημένη διαδικασία σύγκλισης των απόψεων των ειδικών και μη ειδικών προσώπων που εμπλέκονται στο πρόβλημα κατευθυνόμενοι προς κοινά αποδεκτές θέσεις και λύσεις τις οποίες θα ανιχνεύει και θα αναδεικνύει η δύναμη της συστημικής προσέγγισης ως μηχανισμού σύγκλισης

Η επιστημονική κοινότητα της ΕΕΣΜ έχει ως στόχο όχι μόνο τη διάδοση της συστημικής ανάλυσης αλλά και την ανάπτυξη εργαλείων, μεθόδων και μεθοδολογιών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή της συστημικής ανάλυσης σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Επιστήμονες και επαγγελματίες που δεν έχουν ασχοληθεί με τη συστημική ανάλυση αλλά αγαπάνε τα συστήματα θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις επιστημονικές δραστηριότητες της ΕΕΣΜ και τις εκδόσεις της, οι οποίες είναι διεθνούς επιπέδου, να παρουσιάζουν το έργο των και να λαμβάνουν τα θετικά αποτελέσματα της διεπιστημονικής συνεργασίας. Πρόθεση της ΕΕΣΜ είναι να καθιστά κοινωνούς τα μέλη της αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο στην εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης και στη χρήση των εξειδικευμένων συστημικών εργαλείων. Η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιείται σε ειδικές ημερίδες τις οποίες θα οργανώνει η εταιρεία ενώ τα επιστημονικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται σε τακτικά ετήσια εθνικά συνέδρια στα οποία θα υπάρχουν συνεδρίες που θα αφορούν σε συγκεκριμένα θέματα συστημικής. Παράλληλα η Εταιρεία θα συγκροτεί ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με την επεξεργασία θεμάτων και προβλημάτων αποκλειστικής κατεύθυνσης το έργο των οποίων θα παρουσιάζεται σε παράλληλες συνεδρίες στα εθνικά συνέδρια.
Με όλους τους παραπάνω τρόπους η ΕΕΣΜ φιλοδοξεί να έχει ισχυρή επιστημονική και κοινωνική προσφορά με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριοποίησης τόσο στην ημεδαπή όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι ειδικοί στόχοι της ΕΕΣΜ εστιάζονται στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των συστημικών προσεγγίσεων τόσο σε επιστημονικούς χώρους όσο και στην παραγωγή, όπως αναφέρεται και στο Καταστατικό της. Η ΕΕΣΜ θα πραγματοποιεί διεξαγωγή Εθνικών Συνεδρίων με κατεύθυνση την προσέγγιση των συστημάτων και με αναφορές σε σύγχρονα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελληνική Κοινωνία. Η ΕΕΣΜ θα καταβάλλει προσπάθεια ώστε η διεπιστημονική παρουσίαση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και οι παρουσιαζόμενες εφαρμογές τους στο ίδιο συνέδριο να αποτελούν σημεία εποικοδομητικού διαλόγου, και εδραίωσης και εμπλουτισμού της γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων.


Αρχή 4η

Η συστημική ανάλυση ως αυστηρή επιστημονική προσέγγιση συνίσταται σε:

 • μια ιδιαίτερη ολιστική φιλοσοφική θεώρηση της πραγματικότητας,
 • ένας εξειδικευμένος κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών,
 • ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιστημονικών εργαλείων, μεθόδων και μεθοδολογιών.

που από κοινού έχουν ως σκοπό τη διεπιστημονική, ολιστική και συστημική αντιμετώπιση δυσεπίλυτων και ισχυρών προβλημάτων.


Αρχή 5η

Η ολιστική φιλοσοφική θεώρηση την οποία αποδέχεται και εφαρμόζει η ΕΕΣΜ είναι η συστημική-ολιστική σκέψη. Η συστημική-ολιστική σκέψη είναι η πειθαρχημένη προσπάθεια του παρατηρητή να εμπλουτίσει το δυναμικό ανάλυσης που διαθέτει με τις ικανότητες:

 • Αντίληψης αλληλοεξαρτήσεων και συνεργειών
 • Εντοπισμού πόλων και πυρήνων έλξης, και αρχετύπων
 • Διαπίστωσης της αυτοοργάνωσης και ανάδυσης μορφών και συμπεριφορών
 • Αντίληψης της σχεσιοδυναμικής και ολιστικής σύνθεσης

Η συστημική-ολιστική σκέψη είναι η σύγχρονη διεπιστημονική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία υπήρξε πάντοτε ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ των διαφόρων επιστημών. Μέσω της φιλοσοφίας οι επιστήμες συνδιαλέγονταν και άπτονταν όλου του φάσματος των προβλημάτων της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ειδίκευση αποστασιοποίησε τις επιστήμες μεταξύ τους. Οι ειδικοί εξ αιτίας πλειάδας αιτιών και αφορμών αφέστηκαν της μεταξύ τους ουσιαστικής επιστημονικής επικοινωνίας καταλίποντας τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα να διαιωνίζονται και να διογκώνονται. Η συστημική θεώρηση με τα δυναμικά εργαλεία που διαθέτει οικοδομεί γέφυρες επικοινωνίας, δημιουργικού διαλόγου και ενοποίησης. Η Συστημική Σκέψη και Πράξη είναι ένα μεγαλοφυές δημιούργημα της ανθρώπινης διανόησης. Η Συστημική Σκέψη είναι απαλλαγμένη από σκοπιμότητες και μικρότητες, έχει καθαρότητα και διαύγεια και είναι σε θέση να οδηγεί μέσα από τις οδούς της ελευθερίας πνευματικά την ανθρωπότητα υποδεικνύοντας την οδό για ολιστικές λύσεις στα αναφυόμενα σύγχρονα προβλήματα.
Η Συστημική Σκέψη στοχεύει στην πνευματική κάθαρση και την ανάδυση του νου στο χώρο της Γνώσης, την απελευθέρωσή του από σπασμωδικές, ασύνδετες και ευκαιριακές γνώμες, σκέψεις και πράξεις.


Αρχή 6η

Ο εξειδικευμένος κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών συνίσταται σε έννοιες και όρους που έχουν αναπτυχθεί σε επιστημονικά πεδία όπως:

 • Γενική θεωρία συστημάτων
 • Κυβερνητική και θεωρία πληροφοριών και επικοινωνίας
 • Νεοκυβερνητική και νευρωνικά δίκτυα
 • Συστημική δυναμική και θεωρία της Ανάδρασης
 • Επιστήμη της πολυπλοκότητας
 • Οργανωσιακή έρευνα και οργανωσιακή συμπεριφορά

Έννοιες όπως:

ανοιχτά - κλειστά συστήματα, σύνορα συστημάτων, επικοινωνία, έλεγχος, υποσύστημα, θετική-αρνητική ανατροφοδότηση, ιεραρχία, ομοιόσταση, μορφές, ταυτότητα, είσοδος>επεξεργασία>έξοδος, νοητικό μοντέλο, τοπολογία συστήματος, προσομοίωση, συστημική δυναμική, δίκτυα, ισομορφισμός, βιωσιμότητα, κ.α.

Βασική προτεραιότητα της ΕΕΣΜ είναι η διάδοση της συστημικής γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσα στους ειδικούς αλλά και στους μη ειδικούς προκειμένου να διευκολύνεται η επιστημονική εποικοδομητική σύγκλιση των απόψεών τους ώστε ο μεταξύ τους διάλογος να καταστεί λειτουργικός,  ουσιώδης και αποτελεσματικός.


Αρχή 7η

Τα επιστημονικά εργαλεία  της συστημικής ανάλυσης συνίστανται σε :

 • Διαγραμματικές μεθόδους και μεθοδολογίες προσέγγισης και ανάλυσης
 • Διαλεκτικές μεθοδολογίες για πολυάριθμους παράγοντες
 • Πολυμεθοδολογίες
 • Δυναμική προσέγγιση και προσομοίωση διαδικασιών με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού
 • Μαθηματικές ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης

Η ΕΕΣΜ έχει ως στόχο όχι μόνο τη χρήση και εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων, μεθόδων, μεθοδολογιών και πολυμεθοδολογιών, με σκοπό την παρέμβαση στη μελέτη και στην αντιμετώπιση δυσεπίλυτων προβλημάτων της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας κοινωνίας.


Αρχή 8η

Πέραν των αυστηρών επιστημονικών θέσεων η ΕΕΣΜ υποστηρίζει την ανθρωποκεντρική θεώρηση και την ηθική ως βασικούς άξονες εδραίωσης κάθε συστημικής λύσης σε ανθρωπογενή προβλήματα. Ο άνθρωπος για τη συστημική σκέψη είναι το κέντρο κάθε ολιστικής θεώρησης και η ανθρώπινη ηθική, όπως αυτή εκφράζεται στις σύγχρονες οργανωμένες κοινωνίες, είναι η βασική αρχή της υλοποίησης των συστημικών λύσεων.
Η Συστημική Σκέψη βοηθεί τον άνθρωπο να υπεισέλθει στην εξαγνισμένη σφαίρα της ηθικής εστιάζοντας σε υπέρτατες αξίες γνώσης και αγάπης. Ο προσδιορισμός της Αλήθειας του Προβλήματος είναι απόρροια καθαρών και ανοικτών επικοινωνιών μεταξύ των προσώπων που αντιλαμβάνονται και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και οι επικοινωνίες αυτές "είναι ουσιαστικές" προκειμένου να ευδοκιμήσει επιτυχής σχέση συνεργασίας.
Τόσο στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία, από τον Πυθαγόρα και την ανάγκη αρμονίας του κόσμου μέχρι την Πλατωνική Πολιτεία και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, όσο και στη πρόσφατη συστημική σκέψη, στη διεθνή βιβλιογραφία και σε πρόσφατα συνέδρια, καταδεικνύεται ότι η μελέτη των Ανθρώπινων Συστημάτων στα νέα συστημικά περιβάλλοντα προάγει τη Γνώση στο συστημικό περιβάλλον όπου συμμετέχουν και διαβιούν.


Αρχή 9η

Η ΕΕΣΜ επιδιώκει να καθιερώσει το ρόλο του συστημικού αναλυτή σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο συστημικός αναλυτής είναι το πρόσωπο που κατέχει καλά τα συστημικά εργαλεία. Τα έχει εφαρμόσει πριν από οπουδήποτε αλλού στην ίδια τη ζωή του. Τα χρησιμοποιεί και πορεύεται. Είναι ικανός να σχεδιάζει λύσεις και διαδικασίες που απελευθερώνουν την ισχύ των συστημάτων. Αφουγκράζεται την καρδιά των συστημάτων και άπτεται των παλμών τους. Αντιλαμβάνεται το πάσχον σημείο του εκάστοτε συστήματος και γνωρίζει τις οδούς ιάσεως. Αγαπά τα συστήματα καθώς είναι πεπεισμένος ότι εκτός από τις ψυχές των ανθρώπων που τα συναποτελούν είναι και τα ίδια, κατά τον Καθηγητή Beer, έμβια όντα.


Αρχή 10η

Α.       Η ΕΕΣΜ είναι υπεύθυνη και υποστηρίζει το διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Applied Systemic Studies (IJASS) το οποίο δέχεται για δημοσίευση πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και λειτουργεί με το σύστημα των ανωνύμων κριτών. Το IJASS εκδίδεται από το διεθνή εκδοτικό οίκο Inderscience ο οποίος εκδίδει 200 περίπου επιστημονικά περιοδικά. Η συντακτική επιτροπή και το σύνολο των ανωνύμων κριτών αποτελούνται από προσωπικότητες κυρίως της διεθνούς αλλά και της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας οι οποίοι διαθέτουν σοβαρό σχετικό βιογραφικό σημείωμα.

Β.       Η ΕΕΣΜ αποτελεί τον Εθνικό Φορέα στο χώρο της Προσέγγισης των Συστημάτων. Έχει ενταχθεί ως τακτικό μέλος της International Federation for Systems Research National Societies, συμμετέχει στις εκδηλώσεις της και εκπροσωπείται από μέλη της σε διεθνείς επιστημονικές δραστηριότητες.
 

2007©HSSS. All Rights Reserved.